مدل تعالی سازمان EFQM

- تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل EFQM   در سال 1991 بعنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند.

در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمانهای کوچک توسعه داده شد .در سال 1999 مهمترین بازبینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمانهای کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیارها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .

اعضای کمیته مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای 5 سال نیز بعنوان عضو ذخیره که هر سال یکبار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرائی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمانها بوده که نه تنها بعنوان نماینده تام الاختیار در زمینه کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارشات لازم را به کمیته مرکزی ارائه می نمایند. اعضای کمیته اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کننده استراتژیهای طرحهای عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرحها و نهایتا" تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمانها را به عهده دارند. در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.

مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 جایزه کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و بالدریج بوده و بسوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که موسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فراگیر سازمانی گریزی نیست.

لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدلهایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آنها را پذیرفته و دنبال کرده بودند.

طی سالهای 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشورهای دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروههای کارشناسی و جمع آوری اطلاعات وانجام ارتباطات با موسساتی که این مدلها را دنبال می کردند و تهیه پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستمهای مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل تعالی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/82 به تصویب رسید.

با تصویب مدل EFQM از سال  1382  این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تعدادی از شرکتهای بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکتهای بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحله خودارزیابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند.

2- معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی

سازمانها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمانها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی میباشند که مدلهای تعالی دارای این ویژگی است .

این مدل دارای نه معیار است پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها  و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد معیارهای توانمندساز ، آنچه را که یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می سازد و معیارهای نتایج ، نتایجی هستند که یک سازمان بدست می آورد و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.

معیار یک: رهبری ( Leadership )
رهبران متعالی آرمان و ماموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آنها را تسهیل می کنند. آنها ارزش ها و سیستم های مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آنها را به اجرا در می آورند در دوران تغییر و تحولات سازمان ، ثبات در مقاصد دارند و هر کجا که لازم باشد قادر هستند جهت گیری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پیروی آن ترغیب کنند.

معیار دو :خط مشی و استراتژی( Policy & Strategy )
سازمانهای متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی و متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند . خط مشی ها ، برنامه ها ، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند.

معیار سه :کارکنان( People )
سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی ، تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند . آنها عدالت و برابری را ترویج کرده ، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفویض اختیار میکنند. این سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده ، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار میدهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود .

معیار چهار :شرکای تجاری و منافع  ( Partnership & Resources )
سازمانهای متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی ، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندهایشان برنامه هایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

معیار پنج: فرآیندها ( Processes )
سازمانهای متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده ، مدیریت کرده و بهبود می بخشند .

معیار شش : نتایج مشتریان ( Customer Results )
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست مییابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.

معیار هفت :نتایج کارکنان ( People Results )
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست مییابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط  با منابع انسانی خود چه نتایجی بدست می آورد.

معیار هشت :نتایج جامعه ( Society Results )
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان درارتباط با جامعه محلی ، ملی و بین المللی چه نتایجی بدست می آورد.

معیار نه :نتایج کلیدی عملکرد ( Key Performance Results )
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد.

3- نحوه امتیاز دهی در مدل تعالی
کل امتیاز در مدل تعالی 1000 است که معیار های توانمند سازها 50 درصد ارزش کل معادل 500 امتیاز را به خود اختصاص میدهد که وزن زیر مجموعه 5 معیار آن عبارت است از : فرآیند ها 14 درصد ، رهبری 10 درصد ، مشارکت و منابع 9 درصد ، کارکنان 9 درصد و خط مشی و استراتژی 8 درصد
معیار های نتایج نیز از 50 درصد ارزش کل معادل 500 امتیاز برخودار است که وزن زیر مجموعه آن عبارتند از : نتایج مشتریان 20 درصد ، نتایج کارکنان 9 درصد ، نتایج جامعه 6 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 15 درصد

4- خودارزیابی در مدلEFQM
خودارزیابی ، یک بازنگری منظم ، سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل سرآمدی عملکرد مانند EFQM است. فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه میدهد بطور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی کند .

4-1- فرآیند عمومی خودارزیابی

                   قدم اول : ایجاد و تعهد لازم در مدیریت ارشد سازمان برای انجام خودارزیابی

                 قدم دوم : ایجاد و جاری سازی استراتژی اطلاع رسانی

                 قدم سوم : طرح ریزی کل فرآیند خودارزیابی

                    قدم چهارم : انتخاب و آموزش تیم مدیریت کننده فرآیند

                 قدم پنجم : انجام خودارزیابی

                   قدم ششم : اولویت بندی یافته های خودارزیابی

                   قدم هفتم : تشکیل تیم های بهبود و تدوین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی

4-2- روشهای خودارزیابی

1.  روش پرسشنامه : کم هزینه و سریع انجام میشود سوالات از اجزای معیارهای نه گانه میتواند به شکل ساده بصورت بله وخیر باشد . دقت ارزیابی در این روش پایین است .

2.  روش ماتریسی : این روش نیاز به آموزش کمی دارد. این روش همانند روش پرسشنامه بر اساس اعلام نظر افراد ارزیابی میکند.

3.  روش کارگاهی : اعضای تیم خودارزیابی اطلاعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه میکنند و از طریق بازنگری و پیشرفت برنامه های اجرایی و امتیاز دهی به یک نظر اجماع میرسند.

4.  روش پروفرما : بعلت درگیری افراد بیشتری از افراد در بخش های مختلف سازمان در امر جمع آوری اطلاعات از دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر است .

5.  روش شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه : در این روش بر اساس فرآیندی که جهت دریافت جایزه اروپایی کیفیت توصیه شده است صورت میگیرد.امتیاز دهی در این روش از دقت بالایی برخوردار است .

4-3-منطق رادار RADARدر چرخه خودارزیابی
استفاده از عناصر RADAR یکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد . اساس این الگو بر پایه مفاهیم اصلی بهبود مستمر و چرخه  PDCA دمینگ ( برنامه PLAN ، اجرا DO ، بررسی CONTROL و عمل ACTION ) که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت و بهبود مستمر  میباشد بنا شده است.

RADAR از چهار جزء تشکیل شده است:

1.     نتایج     Results

2.     روش و رویکرد    Approach

3.     تسری یا جاری سازی     Deployment

4.     ارزیابی و بازنگری    Assessment & Review

5- سطوح تعالی در کسب جایزه
سطوح تعالی سازمانها را در دستیابی به تعالی متمایز میکند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی نشان میدهد.

§    سطح اول : دریافت گواهینامه

سازمانهایی که کوشش میکنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی سازمانی مانند مدل بالدریچ ، مدل EFQM و مدلهای دیگر خودارزیابی کرده و فعالیتهای سازمان را در قالب معیارهای 9 گانه دسته بندی نمایند.

§    سطح دوم : دریافت تقدیر نامه

سازمانهایی که سعی دارند اجزای معیارهای 9 گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند و در صورت کسب حداقل 400 امیتاز در این سطح بصورت رسمی قرار میگیرند .

§    سطح سوم : تندیس بلورین

این نوع سازمانها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی های از قبل حرکت کنند و در صورت کسب امتیاز بالای 550 بعنوان برگزیده جایزه کیفیت و دریافت تندیس بلورین معرفی میشود.

§    سطح چهارم : تندیس سیمین

این نوع سازمانها بصورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده میکنند و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار میگیرند.این سازمانها بایستی بیش از 630 امتیاز کسب کند تا بعنوان برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند

§    سطح پنجم : تندیس زرین

در این سازمانها معیارهای 9 گانه و اجزای آنها پیاده شده و بصورت استاندارد و با سرعت و دقت اجرا و خودارزیابی نهادینه شده است . سازمانهایی که بتوانند حداقل 700 امتیاز کسب کنند بعنوان برنده جایزه کیفیت اروپا و دریافت تندیس زرین کیفیت معرفی میشوند.


فعالیتهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران :

در راستای پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM، نه کارگروه متشکل از مدیران و کارشناسان ادارات و مدیریتها تشکیل و شروع به فعالیت کردند که نه گروه عبارتند از :

1-      گروه خط مشی و رهبری

2-      گروه فرآیندها

3-      گروه جامعه

4-      گروه دانش و منابع انسانی

5-      گروه شرکا

6-      گروه مشتری

7-      گروه فناوری اطلاعات

8-      گروه مالی

9-      گروه دارایی

 

1-      گروه خط مشی و رهبری

این کارگروه به ریاست مدیر عامل محترم و مدیران ارشد سازمان و رؤسای بلافصل و اعضای کمیته راهبردی و مدیر تعالی سازمان برگزار می گردد . تعداد جلسات تشکیل شده توسط این کارگروه 7 جلسه میباشد که حاصل عملکرد گروه به شرح ذیل است :

 

1-      تدوین سند چشم انداز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2-      تصویب اهداف کلان و خرد شرکت

3-      اولویت بندی اهداف کلان و خرد شرکت

 

2- گروه فرآیندها

این کارگروه به ریاست آقای صالح رئیس اداره تنظیم اهداف و خط مشی ها در مدیریت برنامه ریزی برگزار می گردد که تا کنون تعداد 26 جلسه تشکیل شده و حاصل عملکرد گروه به شرح ذیل می باشد :

 

1-      تصویب فرآیندهای مستند شده گروه های 9 گانه

2-      تهیه شناسنامه فرآیندهای گروه های 9 گانه

 

3- گروه جامعه

این کارگروه به ریاست آقای ناصری رئیس روابط عمومی تشکیل شده و تعداد 47 جلسه برگزار شده است . تعداد  فرآیندهای ارائه شده 10 فرآیند بوده که تا کنون 8 فرآیند در کارگروه فرآیندها تصویب گردیده است .

 

4- گروه دانش و منابع انسانی(کارکنان)

این کارگروه به ریاست  آقای قاسمی مدیرامور اداری و به معاونت آقای حسینعلیپور تشکیل می گردد . تعداد جلسات برگزار شده این گروه 55 جلسه بوده که تعداد 14 فرآیند به گروه فرآیندها ارائه شده وتا کنون 2 فرآیند به تصویب رسیده است .

 

5- گروه شرکا

این کارگروه به ریاست آقای یزدی از مدیریت تامین و توزیع تشکیل می گردد و تعداد جلسات برگزار شده 32 جلسه می باشد و تعداد فرآیندهای ارائه شده به گروه فرآیندها 13 فرآیند می باشد که تا کنون 1 فرآیند به تصویب گروه فرآیندها رسیده است .

 

6- گروه مشتری  

این کارگروه به ریاست آقایان شادمانی و کرمی از مدیریت بازرگانی تشکیل می شود و تعداد جلسات تشکیل شده 14 جلسه است . تعداد فرآیندهای ارائه شده و تصویب شده توسط این گروه 7 فرآیند می باشد .

 

7- گروه فناوری اطلاعات (ICT)   

این کارگروه به ریاست جنا ب آقای فرشاد از مدیریت برنامه ریزی تشکیل گردیده که تا کنون تعداد 2 جلسه برگزار شده است و هیچ فرآیندی توسط این کارگروه ارائه نگردیده است .

 

8- گروه مالی

این کارگروه به ریاست آقای عباسی از حسابداری مدیریت تشکیل می گردد . تعداد 5 جلسه برگزار شده است و تعداد فرآیندهای ارائه شده و تصویب شده توسط گروه 8 فرآیند می باشد . 

 

9- گروه دارایی

این کارگروه به ریاست آقای تکلو از مدیریت عملیات تشکیل می گردد . تعداد 29 جلسه برگزار شده و تعداد فرآیندهای ارائه شده و تصویب شده توسط این گروه 12 فرآیند می باشد .

 

/ 4 نظر / 383 بازدید
Amir Sairafi

Amir Sairafi was an Iranian trader doing business in Dubai, the free-wheeling Middle East commerce hub. When he flew to Germany to take his oral exams for his master's degree, he ran into the U.S. crackdown on illicit trade with Ira

Amir Sairafi

These cases don't come around that often," said David Albright, president of the Institute for Science and International Security. "They don't get a lot of them, they don't rush into them, and when they get a guy they're going to come down like a ton of bricks."

Amir Sairafi

Sairafi denied any knowledge that the vacuum pumps and parts he shipped to Tehran were intended for Iran's nuclear program. "Vacuum parts have a wide range of applications and I do not know what they were intended for." He added: "It is not in me to do anything that will contribute to the disruption of world peace

Amir Sairafi

A retired International Atomic Energy Agency inspector, Olli Heinonen, said some of the equipment listed in the indictment would have been useful in research on advanced centrifuge design as well as laser uranium enrichment technology — a much faster and cheaper way to produce reactor or bomb-grade fuel than gas centrifuges.