فرم تقاضای عضویت در انجمن مدیران کنترل کیفیت استان مرکزی

انجمن مسوولین کنترل کیفیت صنایع استان مرکزی

فرم تقاضای عضویت

1-   مشخصات فردی :

 

نام :                            نام خانوادگی :                                نام پدر :                            شماره شناشنامه :  

 

محل صدور :                                    تاریخ تولد :                                    کد ملی :       

 

 وضعیت تاهل :                          آدرس محل سکونت :   

 

 

2-   وضعیت تحصیلی : 

 

مدرک تحصیلی :                        رشته تحصیلی :                                                سال اخذ مدرک : سال 72

محل اخذ آخرین مدرک :  

دوره های عمومی و تخصصی گذرانده شده :  

 

سوابق تدوین:

1-دبیری استاندارد ملی

2-مشارکت در تدوین

  3-تدوین استاندارد کارخانه ای :  

  

3-   وضعیت شغلی :

       نام واحد تولیدی /خدماتی :                                                           نوع صنعت / خدمت :  

      نوع فرآورده / خدمت :                                                             شماره پروانه تایید صلاحیت :         

      تاریخ صدور پروانه تایید صلاحیت  :                                                 سوابق شغلی :     

-              

 

 

 

 

4-   آثار و تالیفات :  

 

 

 

 

تاریخ واریز مبلغ عضویت :                                                    شماره فیش واریزی:   

 

 اینجانب                                                                    صحت مندرجات فوق را تایید و تضمین می نمایم :

 

 

                                                                                                       امضای متقاضی :

/ 0 نظر / 32 بازدید